Privacy policy

essence.support respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van de bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Met het bezoeken van de website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden. De huidige, op de website beschikbare, versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt. 

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

  1. Website (hierna ook “De website”): www.essence.support
  2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: “De beheerder”)”: essence.support, gevestigd te Schaapsdrift 17, 3739 NE Hollandsche Rading, KvK 72965134.

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult de website alsook de gegevens en de informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, danwel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde electronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op de site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook van het geheel of slechts van een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische appicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming danwel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4  - Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

  • de toegang tot de gehele of een gedeelte van de website aan een bepaalde categorie bezoekers opheffen, onderbreken of beperken
  • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met (inter)nationale wetgeving danwel internet-etiquette
  • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de keuze van de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u gevoerd worden:

  • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
  • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy.

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt danwel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van de website is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door essence.support. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, e-mailadres, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van de relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw aanvraag van specifieke diensten.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tege de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het onder artikel 1 sub 2 vermelde postadres.

Ieder verzoek daartoe dient vergezeld te worden van een kopie van een geldig identitietsbewijs waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop met u contact kan worden opgenomen. Binnen een maand na het ontvangen van het ingediende verzoek krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met twee maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Verwerking van uw persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten bepaalde persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacy policy vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het opvragen van de gegevens.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

U kunt mogelijk commerciële aanbiedingen ontvangen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een bericht met behulp van het contactformulier op de website.

Indien u tijdens het gebruik van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van de website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 11 – Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan de website wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan de website kan worden herkend. Het is dan eventueel mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en het inloggen, indien van toepassing, te vergemakkelijken.

essence.support gebruikt de volgende soorten cookies op de website:

  • functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en logininformatie
  • geanonimiseerde analytische cookies: om inzage te verkrijgen in het bezoek aan de website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. 

Op deze wijze kan essence.support de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van de website. Het is niet mogelijk te zien wie de website bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

Wanneer u de website bezoekt, kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en / of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype nodigen kunt u de volgende link raadplegen:
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden diensten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden behoudens hierop een wettelijke uitzondering van toepassing.

Artikel 14 – Contact

Voor vragen, informatie omtrent diensten of informatie over de website kunt u het contactformulier op de website gebruiken.

Hollandsche Rading, 30 januari 2019